Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

Przedszkole Publiczne nr 9

Optymistyczne przedszkole

O nas

KONCEPCJA PRACY
Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie

1. Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.  Promuje zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Buduje poczucie tożsamości narodowej, rozwija kompetencje  społeczne. Pełni również funkcję doradczą i wpierającą działania wychowawcze  rodziców. Przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.

2. Wizja przedszkola

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Przestrzeń edukacyjna inspiruje dzieci do działalności zabawowej. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole prowadzi diagnozę gotowości szkolnej oraz wyrównuje szanse edukacyjne dzieci. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • zaspokajamy potrzeby dziecka
 • organizujemy jego aktywność
 • indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań
 • organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych
 • integrujemy proces wychowania i edukacji

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach przyrodniczym, zdrowotnym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje zdrowy styl życia oraz idee proekologiczne. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie, aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokajania potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy opary na wartościach akceptowanych społecznie. Katalog wartości obejmuje dobro, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku, po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to tradycyjne metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne:

  metoda samodzielnych doświadczeń
  metoda kierowania własną działalnością dziecka
  metoda zadań stawianych dziecku
  metoda ćwiczeń utrwalających

 • Metody oglądowe:

  obserwacja i pokaz
  osobisty przykład nauczyciela
  udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

 • Metody słowne:

  rozmowy
  opowiadania
  zagadki
  objaśnienia i instrukcje
  sposoby społecznego porozumiewania się
  metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogaca się o nowatorskie elementy metodyczne:

 • system edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
 • twórcze metody aktywności ruchowej C. Orffa, R. Labana, A.M. Kniessów, W. Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • metodę nauczania matematyki wg profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss
 • techniki twórczego myślenia

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, zajęcia warsztatowe, zajęcia otwarte, pikniki, spotkania okolicznościowe związane z kultywowaniem tradycji rodzinnych i regionalnych, konkursy, przeglądy itp. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem rodzinnym wychowanków. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych. Przedszkole prowadzi szeroką działalność animacyjno-kulturową ściśle współpracując z instytucjami działającymi na rzecz edukacji tj. Związkiem Komunalnym „Wisłok’, Osiedlowym Domem Kultury, Biblioteką Publiczną, Dziennym Domem Opieki Społecznej, Schroniskiem dla Zwierząt „Kundelek”, Podkarpackiem Hospicjum dla dzieci oraz placówkami oświatowymi. Promujemy zdolności i talenty dzieci poprzez udział w przeglądach i konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Przedszkole ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń.

 • Zajęcia adaptacyjne
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Święto drzewa
 • Mikołajki
 • Spotkania wigilijne
 • Bal karnawałowy
 • Biesiada z babcią i dziadziem
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Tolerancji
 • Dzień Niezapominajki
 • Spotkania teatralne

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową, realizację innowacji pedagogicznej „Optymistyczne przedszkole”, programu wstępnej adaptacji dziecka trzyletniego, programy profilaktyczne, Kluby Smakosza i Sprawnego Przedszkolaka, Klub Optymistycznych Rodziców, cyklicznie organizowanie akcji, happeningów, apeli, turniejów i przeglądów promujących optymizm, zdrowy styl życia oraz idee proekologiczne.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • potrafi współdziałać w zespole
 • jest zainteresowany nauką i literaturą
 • jest samodzielny
 • jest aktywny w podejmowaniu działań
 • lubi działania twórcze
 • jest wrażliwy estetycznie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.